Core Biomedical Collection (CBC)

Naziv baze podataka:Core Biomedical Collection (CBC)
Opis baze podataka:

Ovid Core Biomedical Collection sadrži radove objavljene u 14 časopisa iz područja biomedicine. Sučelje OvidSP nudi vrlo napredne mogućnosti pretraživanja radova, kao što su:

 • mogućnost pretraživanja specifičnih polja, npr. potpisa ispod slika
 • kvalitetan prikaz slika, uz mogućnost njihovog uvećavanja, ispisa, pohrane i sl.

Unutar hipertekstualnog prikaza dokumenata osigurana je kvalitetna navigacija, a reference/citati u popisu literature rada poveznice su na bibliografske zapise u bazi Medline ili na cjelovite tekstove u drugim bazama podataka.

Časopisi uključeni u Ovid Core Biomedical Collection 2008 (OCBM-GP-I08):

 • American Journal of Obstetrics & Gynecology
 • Annals of Internal Medicine
 • Annals of Surgery
 • Archives of General Psychiatry
 • Archives of Internal Medicine Circulation
 • CMAJ (Canadian Medical Association Journal)
 • JAMA: Journal of the American Medical Association
 • Journal of Bone & Joint Surgery (US Volume)
 • Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism
 • Journal of Clinical Investigation
 • Journal of Family Practice
 • Journal of the National Cancer Institute
Alternativni naziv:CBC
Proizvođač:Ovid Technologies, Inc.
Vrsta sučelja za pretraživanje:OVID
Vrsta baze podataka:Cjelovit tekst
Da li baza podataka sadrži puni tekst:Sve
Vrsta pristupaPristup preko raspona IP adresa
Raspored godina baze podataka:od 1993
Baza podataka je na raspolaganju u periodu:od 1993